KVKK

İşbu Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin; veri sorumlusu olarak belirlenen ve ticaret siciline kayıtlı olan Axis Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Ltd. Şti. (AXİS) tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda hukuka uygun olarak değerlendirileceği ve işleneceğine dair sizi bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve aşağıda belirtilen amaç ve faaliyetler ile ilgili olarak işlenecektir:

 

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. Maddesine, KVKK’nın 4. Maddesine ve Sigorta Eksperleri Yönetmeliğine uygun olarak, bizlerle paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde toplanan dijital iz verileriniz; müşterilerimize en iyi şekilde hizmet sunabilmeyi teminen AXİS tarafından;

 • Ekspertiz hizmetinin gerçekleştirilmesi,
 • Eksper ve Ekspertiz raporların hazırlanması,
 • Hasarla ilgili evrakların tedariği,
 • Hasar dosyasının oluşturulması,
 • Sözleşme öncesinde mutabakatlı kıymet ve ön ekspertiz raporlarının hazırlanması,
 • Hasar öncesinde hasar riski konusunda gözetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel veriler otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ekspertiz hizmeti süresince toplanmakta olup bu kapsamdaki hukuki dayanak ilgili Kanun, Yönetmelikler ve AXİS’in meşru menfaatleridir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler ve bu üçüncü kişilere aktarımın amaçları aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel verileriniz, sözleşmeniz kapsamında hasarınızı gidermek üzere başvurduğunuz/sigortalı bulunduğunuz Sigorta Şirketi’ne aktarılmaktadır. Bu aktarımın amacı, ekspertiz faaliyetini gerçekleştirmek için hangi belge ve dokümanlardan faydalanıldığının tespiti ve hasar raporunun ilgili sigorta şirketiyle paylaşılmasıdır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tarafınızca e-posta yolu ile, posta ile ya da elden AXİS’e teslim edilmesi suretiyle, tarafınızca internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde çerezler vasıtasıyla ve sosyal medya kanalları aracılığıyla AXİS tarafından toplanmaktadır. Ayrıca AXİS’in faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Kişisel Veri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

AXİS ayrıca, KVKK’nın 5, 8 ve 9. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri Kişisel Veri sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • AXİS’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel Verinin sahibi olan Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, AXİS’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, bildirilmesini isteme,

haklarına sahiptir.

 

***

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Brandium Plaza, R4 Blok Kat:30 D:341 Ataşehir, İstanbul“ adresinden veya AXİS mail adresine (info@axisekspertiz.com.tr) kimlik tespitinin yapılmasını sağlayacak belgelerle birlikte tarafımıza iletebilirsiniz. AXİS, başvuru taleplerini, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

***